Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

  1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
  2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
  3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *