Với mỗi tài khoản Facebook đăng ký sử dụng Shoplus, có thể tạo quản lý được tối đa 20 cửa hàng và Fanpage tương ứng, chi tiết cấu trúc thể hiện như dưới đây:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *