Categories

แนะนำการตั้งรหัสสินค้า

< View All

♦ แนะนำการตั้งรหัสสินค้า

-ให้ตั้งรหัสสินค้าเป็นตัวอักษรคู่กับตัวเลข ความยาวอยู่ที่ 2 – 10 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตัวเลือกสินค้า เช่น A01ขาว, A01ดำ, A02

-กรณีสินค้ามีหลายสีหรือหลายขนาดให้ตั้งรหัสสินค้าแล้วตามด้วยสีหรือไซส์ เช่น A02M, A02L, A02pink (1 รหัสสินค้าไม่ควรมีเกิน 10 ตัวเลือกสินค้า)

-ตัวอักษรทั้งหมดต้องติดกัน ห้ามมีแทรกสัญลักษณ์

ย้อนกลับ ทำไมระบบไม่จับบางสลิปโอนเงิน
ต่อไป เพจเชื่อมต่อโดยผู้อื่น
หัวข้อย่อย